Страници

3. Проект „Вяра в Несебър”

Проектът „Вяра в Несебър” е пилотен проект на Община Несебър за консервация на несебърски църкви, оформление на публичните пространства около тях и за устройство на културно-туристически маршрут. Той е цялостно проектно предложение на Община Несебър за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” (февруари 2011 г.). Предстои неговата реализация.

В проекта са включени три обекта:

3.1. “Консервация, реставрация и социализация на църква “Св. Йоан Кръстител” гр. Несебър, УПИ III – за църква, кв. 6 по плана на гр. Несебър”.

Проектът е иницииран от Община Несебър и е разработен от авторски колектив арх. В. Панджарова, арх. Д. Георгиева, арх. М. Велков и к. арх. И. Стоянова, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС. Приложени са части от техническия проект.

Приложен продукт 3.1 – Проект „Вяра в Несебър”, “Консервация, реставрация и социализация на църква “Св. Йоан Кръстител”

3.2. “Консервация, реставрация и социализация на църквата “Св. Параскева” – УПИ VII, кв.12, град Несебър.

Социализация и експониране на околно пространство – УПИ VI, кв.10, УПИ VII, кв. 12 и прилежащите улици.” Проектът е иницииран от БНК на ИКОМОС с подкрепата на Община Несебър и Фондация „А. Г. Левентис“ и е разработен от авторски колектив арх. Е. Кълева, арх. Е. Андреева, арх. Т. Михайлов и арх. А. Вадинска, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС. Приложени са части от техническия проект.

Приложен продукт 3.2 – Проект „Вяра в Несебър”, “Консервация, реставрация и социализация на църквата “Св. Параскева”

3.3. „Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут „Духовен път“, фрагмент: от църква „Св. Йоан Кръстител“ до църкви „Св. Параскева“ и „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, град Несебър“.

Проектът е иницииран от Община Несебър и е разработен от авторски колектив арх. Д. Георгиева, арх. В. Панджарова и арх. М. Велков, от името и с подкрепата на БНК на ИКОМОС. Приложени са части от техническия проект.

Приложен продукт 3.3 – Проект „Вяра в Несебър”, "Специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут "Духовен път"

Проектът „Вяра в Несебър”, иницииран от Община Несебър, и неговите конкретни предложения напълно съответстват на стратегическите цели на ПОУ за опазване на извънредната универсална стойност и устойчивото използване на ценността.