Страници

ІV. Анализ и оценка на състоянието

Анализът и оценката на състоянието на ценността и на политиката за нейното опазване, използване и управление са осъществени към базисната 2011 година. Те са извършени в светлината на посочените съвременни тенденции за подход към градски исторически пейзаж, изложени в Препоръките на ЮНЕСКО, а именно:

  • Анализиран и оценен е пълният обхват на интегралното културно наследство на „Старинен град Несебър”, в посочения разширен смисъл на това понятие;
  • Анализът и оценката обхващат широкия градски контекст на ценността: състоянието на природната и изградената среди, градските функционални системи и туризма, техническата инфраструктура, устройственото развитие и управлението, както и състоянието на по-широкия териториален контекст около ценността

Важна особеност на анализа и оценката е, че съвременното състояние винаги е съпоставено с характеристиките на извънредната универсална стойност на ценността, дефинирани при нейното вписване през 1983. По време на неофициалните срещи и на Общественото обсъждане с жителите на Несебър бе установено, че този подход не винаги е разбираем за хората – те недоумяват, защо се връщаме към 1983; означава ли това, че Несебър ще изостане в своето развитие на нивото на тази отдалечена година? Важно бе да се разбере, че  ПОУ се интересува не от годината, а от извънредната универсална стойност, призната през тази година – именно тя трябва да бъде съхранена. Градът трябва непрекъснато да се развива, благосъстоянието на неговите жители – да расте, но същевременно извънредната универсална стойност на ценността трябва постоянно да се съхранява ненакърнена. Ако тя бъде загубена, ценността ще бъде изключена от Списъка на Световното наследство. Това е логиката на Конвенцията за Световното наследство. Следователно, целта на анализа и оценката е да бъде установено дали основанията за вписването продължават да са валидни до днес и съществуват ли изменения, които застрашават извънредната универсална стойност. Този механизъм на анализ и оценка се прилага при всеки мониторинг, извършван от КСН, Центъра за Световно наследство на ЮНЕСКО и ИКОМОС, следователно, той трябва да бъде приложен в ПОУ по отношение на „Старинен град Несебър”.

Анализът и оценката на състоянието на ценността и на политиката за нейното опазване, използване и управление са осъществени към базисната 2011 година. Те са извършени в светлината на посочените съвременни тенденции за подход към културното наследство. Данните за състоянието са съпоставени с характеристиките на извънредната универсална стойност, дефинирани при вписването на ценността в Списъка на Световното културно наследство през 1983. Целта е да бъде установено дали основанията за вписването продължават да са валидни към базисната година; съществуват ли изменения, които застрашават извънредната универсална стойност. Този механизъм на анализ и оценка се прилага при всеки мониторинг, извършван от КСН, Центъра за Световно наследство на ЮНЕСКО и ИКОМОС, следователно, той трябва да бъде приложен в по отношение на „Старинен град Несебър”.

Анализирани и оценени са: ефективността на юридическата защита; състоянието на ценността и на нейния териториален контекст; качеството на актуалната политика за опазване, използване и управление. За целта екипът на ПОУ провежда мониторинг през целия период на работата по Плана. Оценките са диференцирани в две групи: позитивна оценка (силни страни на актуалната ситуация) и негативна оценка (слаби страни) – това позволява да бъдат обективно отчетени всички аспекти на актуалната ситуация. В действителност е използван принципът на SWOT-анализа, макар и не в традиционната таблична форма.

Резултатите от анализа и оценките, извършени в рамките на ПОУ са съпоставени с оценката на наблюдаващите международни организации в периода 2009-2011. В заключение са определени факторите, които въздействат върху ценността и е дефинирана проблемната ситуация в нея.