Страници

3. Природна характеристика

ПОУ представя следните основни географски характеристики и природни фактори в района на Несебър и в частност – на полуострова, които имат отношение към формирането, състоянието и условията за опазване на неговите исторически структури:

  • релеф и специфична морфология на полуострова – височина от 0 до 18 m над морското равнище; връзка с материка чрез тесен провлак;
  • климат – умерено континентален, силно повлиян от Черноморския басейн;
  • инженерногеоложки условия: геолитоложки строеж на територията; хидроложка характеристика; ерозионни и свлачищни процеси, протичали в различни исторически периоди; компоненти на околната среда (качество на атмосферния въздух; състояние на повърхностните води; отпадъчни води);
  • природен ландшафт (топографски характеристики, растителност, характер на акваторията) и действащи природозащитни режими.