Страници

2. Усъвършенстване на дейностите по проучване

Оценката за състоянието, в което се намира проучването на ценността и нейната буферна зона, дава основания за следните стратегически насоки в тази област:

Идентификация, регистрация и документиране

Насоките предвиждат серия от дейности във връзка с актуализацията или предоставянето на статута „недвижима културна ценност”: провеждане на научни изследвания, събиране на информация; изготвяне на предложения; идентифициране на нови ценности (например от Новото и Най-новото време, обекти на нематериалното наследство и др.). В изпълнение на тези насоки, в рамките на ПОУ е изготвен приложен продукт № 2 – научно-приложно изследване „Традиционни направления на християнската вяра и култ в Старинния град Несебър”, като основа за идентификация на първия у нас „културен маршрут” на територията на ценността.

Предложени са и насоки за документиране: дигитално фотограметрично и геодезично документиране, стереофотограметрично заснемане, изграждане на информационна система.

Археологически проучвания

Стратегията за археологически проучвания, предложена в ПОУ, предвижда да бъде представена пълната картина на многопластовото археологическо наследство, имащо значение за извънредната универсална стойност на ценността. За целта са предвидени:

  • редовни археологически разкопки в незастроени зони, с установен стратиграфски потенциал;
  • завършване на археологически разкопки на ценности с висок експозиционен потенциал;
  • археологически проучвания на трудно достъпни обекти – в активни публични пространства;
  • спасителни археологически проучвания, свързани със строителни инициативи;
  • обработка и обнародване на придобити данни и резултати.

Наред с проучванията на суша, ПОУ предвижда и подводни археологически проучвания: измерване на акваторията с дистанционен лазерен сензор; измерване с многолъчева сонарна система; създаване на карти ГИС; анализ на събраната информация; изработване и реализиране на подводни археологически проучвания. На тази основа ще бъдат определени точните граници на буферната зона в акваторията и дефинирани съответни предписания за нейното опазване.

Програмни дейности

Селекционирани и включени в съответните програми за прилагане на ПОУ са следните приоритетни дейности в областта на проучването:

  • В Програма 2012 са включени спешни археологически проучвания на „Ранновизантийски терми” и на северния бряг (източно и западно от църквата „Св. Богородица Елеуса”), както и редовни проучвания североизточно от Главната порта. През тази година ще стартира и Програмата за научни изследвания и документиране, чието изпълнение ще продължи през целия период на действие на Плана.
  • В рамките на Програма 2013-2017 ще стартират подводните археологически проучвания и ще продължат редовните археологически проучвания на суша.
  • След 2017, в Програма 2012-2032, се предвижда да бъдат включени проучванията на някои трудно достъпни обекти: подземните галерии – част от водоснабдителната система на Месемврия; голямото водохранилище западно от църквата „Св. Стефан”; проучванията около „Старата Метрополия” и църквата „Христос Пантократор”, в зоната на Гранична полиция и др.