Страници

3. Насоки на консервационната политика

ПОУ предвижда в рамките на ценността и нейната охранителна/буферна зона да се осъществи система от специализирани професионални намеси, предвидени от ЗКН, с цел да се предотврати разрушаването на културните ценности и да се стабилизира тяхното състояние; да се съхрани извънредната универсална стойност и да се усили нейното въздействие; да се повиши жизнеността на ценността в съответствие със стандартите за съвременен комфорт. За постигането на тази цел се прилага интердисциплинарен подход, който включва всички аспекти на специализираните професионални намеси: устройствен, архитектурно-строителен, художествен, конструктивен, химико-технологичен, климатологичен, ландшафтен и др.

Предвиждат се следните типове специализирани намеси:

 • теренна консервация (временни аварийно-спасителни и превантивни защитни мерки до завършване на проучвателния процес);
 • консервация;
 • реставрация;
 • реконструкция (допустима единствено за такива загубени архитектурно-строителни недвижими културни ценности, за които има съхранени достоверни данни за автентичното им състояние и историческа еволюция и с чието възстановяване би се възстановил интегритетът на градоустройствената среда);
 • адаптация/експониране.

ПОУ предлага бъдещата политика в тази област да се основава на: прилагане на добрия, натрупан през десетилетията национален опит в областта на консервационно-реставрационната дейност; преодоляване на недостатъците от периода след 90-те години; придържане към добрите световни практики за приложение на интегрираната консервация; диференциран подход към специализираните намеси.

ПОУ придава особено значение на пълното съобразяване на специализираните намеси с изискванията за съхраняване на автентичността и целостта на културните ценности в рамките на процеса на тяхното опазване.

Изработване на Генерален консервационен план

ПОУ предлага изработване на Генерален консервационен план, като основен, утвърден в международната практика инструмент за провеждане на политиката за развитие и прилагане на посочените дейности за специализирана намеса. Както бе посочено преди това (вж. ЧАСТ ІІІ), консервационният план дефинира конкретния подход към всяка съставна част на градското културно наследство и е основа за изработване на ресурсно осигурена програма за приложението на специализираните дейности в историческия град с цел неговото опазване. Той е средство за прилагане на методите на интегрираната консервация чрез последователни, синхронизирани и взаимообвързани конкретни мероприятия за проучване, съхраняване и социализация на културните следи в контекста на съвременното устройствено планиране в съответствие с предписанията за опазване. Именно затова КСН препоръчва да бъде изработен Генерален консервационен план за „Старинен град Несебър”. ПОУ планира изпълнението на тази препоръка и предлага Консервационният план да бъде регламентиран в българското законодателство като необходим оперативен инструмент за приложение на стратегията за опазване на културното наследство.

За ефективността на консервационния план ще бъде от значение предвиденото в ПОУ изработване на Тримерен модел на ценността, с помощта на който ще се моделират обемно-пространствените параметри на единичните обекти и на градския исторически пейзаж.

ПОУ предлага и следните насоки за превантивни специализирани намеси за управление на риска, произтичащ от действието на посочените фактори с негативно въздействие върху ценността (вж. ЧАСТ ІV, т. 9):

 • превенция срещу антропогенните негативни фактори – координация на консервационната политика с всички други действия за опазване, използване и управление на ценността; развитие на функционалните системи и културния туризъм; мерки за усъвършенстване на управлението, обучението и др.; защита срещу вандализъм по отношение на културните ценности;
 • превенции срещу негативните природни фактори: климатични условия и състояние на атмосферния въздух (мониторинг, аварийни и текущи консервационни работи; оборудване с технически средства за контрол върху микроклимата и др.); състояние на земната основа – ерозионни, свлачищни, срутищни и сеизмични процеси (обследване, експертизи, постоянен мониторинг, укрепителни и благоустройствени мероприятия и др.);
 • осъществяване на действия за оптимална адаптация на културните ценности за съвременни функции. ПОУ предлага консервационната политика да се съобрази с изискванията за осигуряване на жизненост на ценността и на съвременен комфорт, при съхраняване на автентичността и неповторимия облик на Старинния град. За тази цел се предвижда консервационната политика да бъде прецизно съобразена с насоките за развитие на функционалните системи и на културния туризъм.
Във връзка с работата по ПОУ и в съответствие с неговите цели относно консервацията и социализацията на несебърските църкви са изработени, по възлагане от община Несебър, приложен продукт № 3 „Вяра в Несебър” (в три части) и приложен продукт № 4 „Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил”. По този начин се предлагат конкретни еталонни модели на съвременен подход към опазването на културните ценности и се ускорява приложението на едно от стратегическите направления на политиката за опазване.

Програмни дейности

В съответните програми за прилагане на ПОУ са включени следните конкретни дейности за реализация на консервационната политика в ценността:

 • В рамките на Програма 2012 за неотложни дейности са предвидени серия от аварийно-спасителни консервационни дейности и експертизи (по ранновизантийските терми, в зоната западно от църквата „Св. Богородица Елеуса”, по застрашени участъци на църквата „Св. Йоан Алитургетос” и др.). През същата година стартира изпълнението на първите две части от приложен продукт № 3 – за консервация на църквите „Св. Йоан Кръстител” и „Св. Параскева”, което се предвижда да завърши през 2012.
 • В началото на Програма 2013-2017 (до 20-я месец) е предвидено да бъде възложен и изработен Генералният консервационен план, да започне изпълнението на приложен продукт № 4 (за църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил”) и да бъдат изработени проекти за църквата „Св. Йоан Алитургетос” и за няколко обекта на народната архитектура. След това – до края на срока на тази програма – ще бъдат изпълнявани дейностите, предвидени в изготвения и приет Генерален консервационен план.
 • В рамките на Програма 2012-2032 е планирано осъществяването на проектите и дейностите, предвидени в Генералния консервационен план. На тази основа ще могат да бъдат обективно програмирани всички бъдещи специализирани професионални намеси в културните ценности. Предвижда се също изработване и реализиране на специализиран проект за художествено осветление на ключови обекти в ценността.

На СХЕМА № 12: Стратегия за провеждане на дейности по опазване и възстановяване на автентичността и интегритета на градската тъкан е посочено териториалното разположение на по-важните специализирани професионални намеси в ценността и нейната буферна зона.

Схема 12: Старинен град Несебър – стратегия за провеждане на дейности по опазване и възстановяване на автентичността и интегритета на градската тъкан