Страници

Единични културни ценности

Резултатите от извършения мониторинг дават основание за следната позитивна оценка на единичните културни ценности:

  • Почти всички разкрити археологически обекти са достъпни; повечето са със съхранена автентичност, по част от тях е проведена консервация и реставрация. Разкрити са и нови ценности, като Некропола на Месамбрия-Месемврия-Несебър и единични археологически обекти на полуострова.
  • Не се наблюдават необратими нарушения в автентичността и целостта на средновековните църкви.
  • Най-добрите образци на Несебърската къща са съхранени със сравнително висока степен на автентичност и са в относително добро състояние.

Констатирани са и определени негативни процеси в единичните културни ценности:

  • Археологическите ценности са застрашени от бавна физическа деградация, причинена от природни фактори (изветряване, ерозия), от липса на редовни консервационно-реставрационни работи или от лошокачествени намеси. Най-често средата около ценностите е неподдържана, неподходящо използвана или нарушена от търговски обекти, инфраструктурни съоръжения и др. В повечето случаи археологическите обекти, въпреки своето ключово значение за извънредната универсална стойност, представляват непривлекателна гледка. Подводната археология е недостатъчно изследвана.
  • Ценните средновековни църкви като цяло са в незадоволително физическо състояние, тъй като им липсва както поддръжка, така и консервационно-реставрационна намеса. Социализацията им е неефективна, в редица случаи пространствената и архитектурна рамка около църквите е нарушена, с което е подценена тяхната смислова и композиционна роля.
  • Част от обектите на народната архитектура, особено тези с по-ниска индивидуална стойност, са лишени от консервационна намеса и поддръжка и са сериозно засегнати от физически увреждания или нехармонични изменения. Изпълнени са неподходящи намеси, които компрометират техния образ: подмяна на оригинални материали и детайли, нови пристройки и надстройки, дори изцяло подменени ценности.
  • Липсва съвременна информационна система, която да разпространява знания за ценностите сред широката публика.