Страници

V. Стратегически цели и специфични задачи

Приоритетите на всеки План за опазване и управление произтичат от неговата специфика като документ на стратегическата консервационна политика, който има задача „да интегрира традиционните практики, действащите инструменти и механизмите за планиране и контрол”. В съответствие с тази специфика ПОУ на Старинния град Несебър е ориентиран към трите основни направления на съвременната политика спрямо културното наследство, които са и негови ключови приоритети:

  • опазването на извънредната универсална стойност, автентичността и целостта на ценността;
  • устойчивото използване на ценността, позволяващо изявата на нейната уникалност, с положителен ефект върху националната и местната икономика, както и върху благосъстоянието и качеството на живот на местното население;
  • управлението на ценността, което създава благоприятни условия за нейното опазване и устойчиво използване, като интегрира, използва и усъвършенства всички разполагаеми съвременни инструменти за това.

ПОУ прилага подхода към градския исторически пейзаж, дефиниран в Препоръките на ЮНЕСКО, разглеждайки наследството на „Старинен град Несебър” като интегрална система от ценности – материални и нематериални, природни и културни, включени в по-широкия градски контекст – природен, социален, икономически и др. На тази основа, ПОУ се стреми да осъществи „глобален и интегриран подход”, като включва целите за опазване на извънредната универсална стойност, автентичността и целостта на ценността в глобалните цели на устойчивото развитие и прилага метода на интегрираната консервация, при която стратегията за опазване се вписва в рамките на по-обхватната стратегия за общо устойчиво развитие.

Във връзка с това ПОУ поставя в центъра на политиката за опазване, използване и управление на ценността обитателя на „Старинен град Несебър” и качеството на неговия живот. Необходимо е да бъде осигурена неговата съпричастност с тази политика, да бъде стимулирана неговата ангажираност и подкрепа, на базата на общи цели и интереси, свързани със съдбата на ценността. Международният опит показва, че само на тази основа е възможно постигането на приоритетите в опазването и развитието на историческия град.

За да бъде осигурено ефективното приложение на този подход, ПОУ прилага следните принципи:

  • устойчивост на планирането и на изпълнението;
  • реализъм – съобразяване с потребностите на живия град, спецификата на околната среда и разполагаемите ресурси (човешки, природни, финансови);
  • солидарност – споделена отговорност и единни действия за постигане на целите на ПОУ, при баланс между обществени и индивидуални интереси;
  • партньорство между всички участници в процеса на приложение на ПОУ, с особената роля на местното население;
  • етапност – регулиране на последователните стъпки за постигане на дългосрочните стратегически цели в 20-годишния период на действие на Плана.

На тази основа е приета следната система от стратегически цели и специфични задачи на Плана:

Цел 1: Определяне на стратегическите насоки за опазване на извънредната универсална стойност, автентичността и интегритета на „Старинен град Несебър”, както и на стойностите на неговата буферна зона, осигуряваща допълнителна защита на ценността

ЗАДАЧА 1: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за усъвършенстване на юридическата защита на ценността и на нейната буферна зона
ЗАДАЧА 2: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за развитие на идентифицирането, документирането и информационното осигуряване на ценността
ЗАДАЧА 3: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за консервация, реставрация, адаптация, експониране и поддържане на ценността
ЗАДАЧА 4: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за популяризиране на ценността

Цел 2: Определяне на насоките за използване на ценността като ресурс за устойчиво развитие и повишаване на качеството на живот

ЗАДАЧА 5: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за устойчиво развитие на градските функции в ценността
ЗАДАЧА 6: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за интегрирана междуинституционална стратегия за развитие на културния туризъм в ценността
ЗАДАЧА 7: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за ефективно устройствено развитие
ЗАДАЧА 8: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за създаване на специализирани карти и регистри на културните ценности

Цел 3: Определяне на стратегия за устойчиво управление на ценността

ЗАДАЧА 9: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за създаване на институционална мрежа от партньори за управление на ценността
ЗАДАЧА 10: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за усъвършенстване на законодателството в областта на управлението на ценността
ЗАДАЧА 11: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за формиране на финансовата политика спрямо ценността
ЗАДАЧА 12: Определяне на насоките и програмиране на дейностите за обучение и повишаване на капацитета на участниците в процеса на управление