Страници

5. Развитие на градските функционални системи

Предложените насоки в тази област са съобразени с препоръките на 34-та и 35‑та сесии на КСН за „изработване, приемане и реализиране на насоки за използване на сградите и историческите паметници”. Те прилагат възприетите от ПОУ Препоръки на ЮНЕСКО за интегриран подход към градския исторически пейзаж. Културното наследство на „Старинен град Несебър” е разгледано в неговия по-широк градски контекст, който включва и развитието на градските функционални системи. Това е приложение на метода на интегрираната консервация и възможност за вписване на стратегията за опазване на градското наследство в по-широките цели на глобалното устойчиво развитие.

Предложените насоки целят да осигурят жизнеността, качеството на живот и целогодишната активност на ценността като жив исторически град и световна дестинация за културен туризъм. Приоритетите и целите на ПОУ са определени при пълно координиране между параметрите на юридическата защита на ценността, нейното функционално и устройствено развитие и изискванията за съвременен културен туризъм.

В основата на насоките е следната стратегия за устойчиво развитие на градските функционални системи

Обитаване

ПОУ приема постановката на Международната харта на историческите градове на ИКОМОС, че „подобряването на обитаването трябва да бъде една от основните цели на опазването”. Ето защо Планът предлага да бъде разработена Програма за подобряване на обитаването в ценността, чиято цел е да бъде постигнат оптимален баланс между условията за съвременно обитаване, от една страна, и изискванията за опазване на ценността, от друга. Инструмент за това ще бъдат Предписанията за опазване, предложени в приложен продукт № 1. Те трябва да създадат условия за постигане на съвременен жилищен стандарт чрез въвеждане на нови инфраструктурни мрежи и устройства, както и чрез облекчения за тяхното реализиране при определена публична подкрепа (вж. VІ, т. 9). Собствениците ще бъдат поощрени да се грижат за опазването на уникалната и автентична жилищна среда, както и да предприемат инициативи за модернизиране на нейната техническа инфраструктура в рамките на съответния режим. Подобно поведение ще има позитивен ефект и върху развитието на целогодишния културен туризъм.

Труд

ПОУ предвижда да се стимулира съвременното развитие и интерпретацията на специфичните местни традиции и занаяти, като се подкрепи публично-частното партньорство, насочено към уникални местни производства – част от нематериалното наследство в ценността. Предлага се на тази основа да бъдат създадени условия за конкурентноспособна продукция с високо качество (с регистрирана търговска марка „Произведено в Несебър”) и да се осигури алтернативен поминък на местното население, включително и през зимния сезон. Насоките предвиждат също стимулиране на трудовата заетост на населението във връзка с културния туризъм, в духа на посочените съвременни тенденции в тази област.

Търговия и обществено обслужване

Търговията и обслужването на посетителите са традиционни дейности за Несебър, но споменатото им хаотично и нехармонично развитие през последните десетилетия сериозно застрашава извънредната универсална стойност на ценността. Това до голяма степен се дължи на липсата на „правила” за „подвижните инсталации, съставните части на градската инфраструктура, рекламите и временната търговска дейност”, изтъкната от КСН. ПОУ предвижда създаването на такива правила в рамките на координирана програма за устойчиво развитие на търговията и услугите в Старинния град в следните направления:

 • постепенно освобождаване на публичните пространства в ценността от подвижната улична търговия и заведенията за хранене и пренасочване на тези обекти към обозначени места в пристанищните райони на буферната зона или извън нея;
 • използване на дворовете и на партерните етажи на сградите за обслужващи дейности според съответните предписания;
 • гъвкаво осъществяване на обслужващи дейности в местни пазари с променливо местоположение или циклично провеждане (седмично, месечно, годишно);
 • обособяване на специализирани зони за развитие на специфични обслужващи дейности, тематично свързани с наследените ценности, традиции, уникални местни производства и др.

Наред с това ПОУ предвижда насоки за развитие на социалната инфраструктура в сферата на културата – с ключовата роля на музейната мрежа, както и за развитие на зелената система, спорта и отдиха във връзка с автентичната пейзажна характеристика на ценността.

На Общественото обсъждане на ПОУ община Несебър подкрепи тази стратегия, като взе решение за премахване на общинската улична търговия още през лятото на 2013. Също така, в съответствие с предложенията на Плана и с препоръките на КСН, Общината разработи схеми и правила за улична търговия и реклама, които ще бъдат прилагани от 2013.

Комуникационно-транспортна и техническа инфраструктури

ПОУ  предлага стратегия за преодоляване на посочените негативни последици от прекомерната концентрация на комуникационно-транспортни функции в ценността, които застрашават нейната извънредна универсална стойност. Стратегията е съобразена както с решенията на КСН, така и с приетите от ИКОМОС Принципи на Валета за „рязко ограничаване” на транспорта, „намаляване на броя на паркингите в историческите градове и „разполагане на паркинги извън пределите на защитените зони и, ако е възможно, извън пределите на буферните зони”. За тази цел се предвижда:

 • съхраняване на структурата на традиционната улична и алейна мрежа и характера на настилките в ценността и буферната зона;
 • хармонизиране на приемната зона пред Портата при главния подход към ценността чрез реорганизация на обслужването с масов обществен и таксиметров пътнически транспорт и въвеждане на алтернативни форми на обществен транспорт (морски, велосипеден, с „панорамни” влакчета, совалки до новия град и др.);
 • усъвършенстване на режимите и организацията на движението и автомобилния достъп в границите на ценността;
 • етапно редуциране на използваните за паркиране терени на полуострова и развитие на мрежа от буферни обществени паркинги, разположени на подходящи места в Новия град;
 • рехабилитация и интегрирано доизграждане на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
 • експертизи и текущи наблюдения на крайбрежните съоръжения за геозащита; дейности за тяхното пейзажно хармонизиране.
Тази градска стратегия бе коментирана и допълнена на Общественото обсъждане на ПОУ. В Плана са отразени целесъобразните бележки и препоръки от обсъждането за: промяна на режима на работа на видовете транспортни средства, за да бъде „успокоена обстановката в приемната зона”; ограничителен режим по отношение на достъпа и престоя на моторни превозни средства в границите на ценността; определяне на част от северния паркинг като „зона за сезонно етапно паркиране в озеленена среда” (становище на община Несебър) и др. Някои от тези препоръки могат да бъдат адресирани към оперативни планови документи за устройство на територията или за градско управление.

Програмни дейности

ПОУ предлага следните програмни дейности в тази област:

 • В рамките на Програма 2012 за неотложни дейности се предвижда приоритетното приемане и приложение на правила за проектиране и разположение в ценността на преместваеми търговски обекти и рекламни елементи. Тази задача ще бъде значително улеснена от възложените от Община Несебър (във връзка с ПОУ) и вече разработени схеми–концепции за такива обекти.
 • В работната Програма 2013 с времеви график е предвидено изготвянето на серия от свързани помежду си програми, засягащи: икономическото подпомагане и стимулиране на обитаването в ценността; подкрепата на бизнеса, насочен към местните традиционни производства; опазването, развитието и поддържането на публичните пространства; стимулирането на устойчиво развитие на търговията и услугите; развитието на музейната инфраструктура; развитието на обществения транспорт и обслужващата инфраструктура; реорганизацията на автомобилния достъп, движението и паркирането на полуострова;
 • В рамките на дългосрочната Програма 2012-2032 ще се изпълняват дейностите от програмите, интегрирани в общинските планове за развитие.