Страници

2. Идентификация на културен маршрут в историческия град

Научно-приложното изследване „Идентифицикация на културен маршрут в историческия град: „Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър“ е разработено като пилотен приложен проукт на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“. То пряко кореспондира със стратегическата цел на ПОУ за опазване на извънредната универсална стойност на световната ценност във връзка с изучаването на разнообразните съвременни аспекти на културното наследство на Несебър и представлява първа идентификация по смисъла на ЗКН на този вид културно наследство в България. Автор на изследването е арх. Доника Георгиева.

Приложени са извадки от следните части на научно-приложното изследване:

  • Издирване – локализация и събиране на информация – на потенциален културен маршрут в Стария град на Несебър – извадка от текста;
  • Изучаване – проучване и документиране – на потенциален културен маршрут в Стария град на Несебър – извадка от текста и изготвени схеми;
  • Оценка и дефиниране на вида на културния маршрут в Стария град на Несебър – пълен текст;
  • Експериментално попълнен „Фиш за деклариран недвижим обект във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност“ – проект към текущата разработка на Наредба за идентифициране, деклариране,  предоставяне на статут и категоризиране на недвижимите културни ценности и за водене на националния регистър на недвижимите културни ценности„, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗКН.

Приложен продукт 2 - Научно-приложното изследване „Идентифицикация на културен маршрут в историческия град: „Традиционни направления на християнските вяра и култове в Стария град на Несебър“