Страници

1. Усъвършенстване на юридическата защита

Предложените насоки за усъвършенстване на юридическата защита на ценността и на буферната зона произтичат от оценката на днешното състояние и от изискванията на Конвенцията за Световно наследство. Предложенията засягат статута и режимите (граници и предписания) за опазване.

Статут на юридическа защита

Като има пред вид извършената оценка на актуалната юридическа защита на ценността (вж. ІV, т. 1), ПОУ предлага статутът „Археологически резерват” да остане в сила. Задно с това препоръчва да бъде проведена процедура за предоставяне на „Старинен град Несебър” и на статута „групова архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност „историческо селище” с категория „национално значение”, по реда на ЗКН (чл. 65, ал. 2) и в съответствие с разпоредбите на ЗКН (чл. 47, т. 3, 4, 5, чл. 48, т. 2). Тези два вида статути ще създадат комплексен и най-висок статут на юридическа защита на ценността според националното законодателство, който би бил в пълно съответствие с нейната извънредна универсална стойност.

Режими на опазване

Според българското законодателство (ЗКН чл. 79), „с режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценности и нейната среда”.

(1) Граници на „Старинен град Несебър” по националното законодателство

Извършените анализ и оценка на юридическата защита дават основание ПОУ да предложи: границите на „Старинен град Несебър”, определени по националното законодателство, да съвпаднат с тези на ценността, определени по международното законодателство (Конвенцията за Световното наследство). От една страна, това би улеснило управлението на защитената територия, както и координацията с КСН и ЦСН. От друга страна, границите на ценността най-точно съответстват както на археологическия потенциал на територията със статут „Археологически резерват”, така и на нейните стойности на „Групова архитектурно-строителна ценност „историческо селище” с категорията „национално значение”.

Към месец октомври 2012 процедурата за изменение на границите на Археологическия резерват в посочения смисъл е вече в ход. Предстояща е процедурата за определяне на статута и границите на „Груповата архитектурно-строителна ценност „историческо селище” с категория „национално значение”.

ПОУ предвижда също да се проведат процедури за предоставяне на статут културна ценност на идентифицирани нови обекти, като например Некропола на Месамбрия-Месемврия-Несебър на материка (към октомври 2012 процедурата е вече в ход). Предлага се също преразглеждане на статута на някои съществуващи ценности.

(2) Граници на охранителната/буферната зона на „Старинен град Несебър”

ПОУ се съобразява с досегашната практика у нас, при която охранителните зони на една недвижима културна ценност по българското законодателство съответстват на буферните зони на ценността според Конвенцията за Световно наследство. Планът предлага осигуряване на такова съответствие между буферната и охранителните зони на „Старинен град Несебър” по следния начин (СХЕМА № 10: Еволюция на границите на защитените територии и предложения за нови граници):

Схема 10: Еволюция на границите на защитените територии и предложения за нови граници

За всеки от посочените два вида статут на „Старинен град Несебър” могат да бъдат определени охранителни зони с различен териториален обхват:

 • За Археологическия резерват, охранителните зони могат да включат: а) частта от полуострова извън границите на резервата; б) територията на провлака и в) частта от акваторията в обхват, мотивиран чрез подводни археологически проучвания.
 • За Груповата архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност „историческо селище” с категория „национално значение”, охранителните зони могат да включат: а) частта от полуострова извън границите на резервата; б) територията на провлака и в) сегашната охранителна зона на археологическия резерват на материка, от която да бъдат изключени периферните западни квартали (на изток от ул. „Зорница”), които не отговарят на изискванията на охранителна зона със съответни режими, тъй като са вече изцяло застроени.

При това положение, като се съобразява с изискванията на Наръчника (§ 103-107), ПОУ предлага буферната зона на ценността да включи следните територии:

 • частта от полуострова извън границите на Археологическия резерват (13.04 ха);
 • територията на провлака (1.12 ха);
 • предложената охранителна зона на груповата архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност „историческо селище”, с посоченото изменение на нейната западна граница (след редукцията площта на зоната остава 8.65 ха);
 • частта от акваторията, представляваща охранителна зона на археологическия резерват (обхватът на акваторията в картата, изпратена през 2007 в ЮНЕСКО е 1 231.06 ха)

Това предложение съответства по принцип на документите относно буферната зона, изпратени от Българска страна в Центъра за Световно наследство през 2005 и 2007. ПОУ предлага само следното „незначително изменение” (minor modification): от буферната зона да бъдат изключени периферните западни квартали на материка (на изток от ул. „Зорница”), които вече не отговарят на изискванията за буферна зона, тъй като са изцяло застроени.

 (3) Предписания

ПОУ предлага, като приложен продукт № 1, ясна, разбираема и обоснована система от предписания за опазване на ценността и нейната буферна зона.  Предписанията са разработени от НИНКН в кръга на неговите правомощия; те не представляват част от ПОУ и ще бъдат приемани по друга процедура по реда на ЗКН (чл. 69, ал. 1). Важно е да се подчертае, че предписанията са в пълно съответствие с ПОУ и по-конкретно – със структурния анализ на територията, извършен според параметрите на извънредната универсална стойност (вж. ЧАСТ ІІІ).

На първо място са изведени общи предписания, валидни за опазването на ценността и на буферната зона, в нейния пълен териториален обхват. В тях се дефинират изисквания и ограничители по отношение на: вида и обхвата на документациите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране; предназначението на териториите и допустимите градски функции; уличнорегулационните планове; комуникационното обслужване; начина на застрояване; мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура; благоустройствените мероприятия и общественото озеленяване. По този начин се цели опазване и възстановяване на качествата на градската тъкан.

На второ място са определени специфични зони в ценността и в буферната зона, като за всяка зона са предложени диференцирани предписания, в съответствие с посочените параметри на извънредната универсална стойност.

Териториалната структура на предписанията е представена на СХЕМА № 11: Предложение за териториална структура на режимите за опазване.

Схема 11: Старинен град Несебър – предложение за териториална структура на режимите за опазване

По време на Общественото обсъждане на ПОУ бяха направени редица бележки и препоръки, адресирани към Предписанията за опазване (например препоръки за подпокривните пространства на сградите, за отворите в каменните стени на приземията, за третиране на климатиците и др.) Те са предоставени на вниманието на НИНКН и ще бъдат взети под внимание при редакцията на Предписанията.

Програмни дейности

ПОУ програмира следната серия от практически дейности за усъвършенстване на юридическата защита, чиято спешност налага реализацията им в предвидената Програма 2012 за неотложни действия:

 • актуализация на статута на „Археологически и архитектурно-градоустройствен резерват „Старинен Несебър” и процедиране на режимите за опазване;
 • провеждане на процедура за предоставяне на статут Групова архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност „историческо селище” с категория „национално значение”;
 • изпращане до Центъра за Световно наследство в ЮНЕСКО на мотивирано предложение за „незначително изменение” (minor modification) на границите на буферната зона;
 • изготвяне на предложения за включване на новопроучени археологически ценности в Регистъра (Некропола на Месамбрия – Месемврия – Несебър и др.);
 • провеждане на процедура за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на идентифицираната потенциална ценност Културен маршрут „Традиционни направления на християнските вяра и култове в Старинния град Несебър”.

През следващите програмни периоди (до 2032) се предвижда регулярно провеждане на процедури за предоставяне на статут „недвижима културна ценност” на идентифицирани културни ценности.