Страници

ІІІ. Значимост

Значимостта на ценността е от ключово значение за избора на стратегията за нейното опазване, използване и управление. В случая със „Старинен град Несебър” това е особено важно, тъй като значимостта му се определя от неговата световно призната извънредна универсална стойност – условие за вписване в Списъка на Световното наследство.

Според Наръчника:

Извънредната универсална стойност означава културна значимост, която е толкова изключителна, че надхвърля националните граници и притежава неоценима характеристика за днешните и бъдещите поколения на цялото човечество. Именно поради това перманентната защита на това наследство е от най-голяма важност за цялата международна общност.“

При номинацията на „Старинен град Несебър” през 1982 Българската държава е дала гаранции, че тази перманентна защита ще бъде осигурена и че извънредната универсална стойност ще бъде съхранена. Според установената международна практика, КСН и Центърът за Световно наследство (по-нататък – ЦСН) към ЮНЕСКО следят чрез мониторинг за всяко изменение в състоянието на ценността, особено по отношение на нейната извънредна универсална стойност, автентичност и цялост (интегритет). Ако извънредната универсална стойност е застрашена, ценността се вписва в Списъка на Световно наследство в опасност (Наръчник, ІV. В). В случай, че извънредната универсална стойност бъде необратимо нарушена, съществува процедура за изключване на обекта от Списъка на Световното наследство (Наръчник, ІV. С).

Ето защо извънредната универсална стойност, дефинирана при вписването на „Старинен град Несебър” през 1983, трябва да бъде основата на всяка оценка на неговото актуално състояние, както и на всички мерки за бъдещото му опазване, използване и управление. Това предполага една много точна и ясна представа за извънредната универсална стойност на ценността.

На тази основа в ПОУ е извършен детайлен анализ на извънредната универсална стойност на ценността, оценена към 1983; разгледан е международният опит в областта на съвременната политика за опазване, използване и управление на ценностите от Световното наследство, който би бил полезен за „Старинен град Несебър”.