Страници

4. Антропогенна характеристика

Разгледани са следните характеристики на територията:

  • демографски особености: численост и динамика на населението; през последните 10 години населението с постоянен адрес в гр. Несебър се е увеличило с 1 557 души и към 31.12.2010 то е 11 377 души. За разлика от общата тенденция за нарастване на градското население, населението на Старинния град Несебър е практически постоянно – 1 780 д. през 2000 г. и 1 790 души през 2010 г.;
  • стопански характеристики – отчетено е водещото значение на туризма и свързаните с него дейности (формиращи над 80% от неговите приходи), за сметка на намаляващото значение на първичния и вторичния сектори;
  • социална инфраструктура и дейности;
  • техническа инфраструктура: транспортна (улична мрежа, обществени паркинги, инфраструктура на обществения и на водния транспорт, условия за достъпност на физическата среда) и технически мрежи (водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телекомуникации);
  • съоръжения за брегозащита – особено значение има брегоукрепването на западния участък на южния бряг и на северния бряг, реализирано през 80-те години на миналия век, както и частично през 2003-2004; в рамките на работата по ПОУ са издирени липсващи до сега проекти за брегозащитни съоръжения, проследена е хронологията на тяхната реализация и е отчетен ефектът им върху ерозионните и свлачищни процеси.