Страници

2. Петгодишна Програма 2013-2017

Предвижда се в първия петгодишен период да бъдат изработени основните програми и да започне тяхното прилагане, както и да бъдат реализирани конкретни проекти и действия, които вече са идентифицирани. Ключов в този смисъл ще бъде периодът до края на 2013 (първата година от прилагането на влезлия в сила ПОУ). Петгодишната програма е оформена като индикативна таблица със следните реквизити:

  • дейност (програма, проект, действие): вид, наименование (или кратко съдържателно описание); описание на проектите, обхванати в една програма, както и действията по създаването й;
  • срок на изпълнение: начало и продължителност по месеци;
  • отговорни за инициирането и изпълнението институции; партниращи институции / юридически лица (ако има такива);
  • необходими финансови средства (без ДДС) за изпълнението на дейността като цяло и на отделните й съставки/стъпки в рамките на срока; в случаите, в които не е възможно предварително прецизиране на съдържанието и обема на съответната дейност, са дадени ориентировъчни стойности, основани на експертна оценка, като окончателните стойности ще се определят на база на конкретен проект или чрез избор на оферта;
  • потенциални източници на финансиране, според идентификацията им в ПОУ;
  • пояснителни бележки във връзка с изпълнението на дейностите.

В програмата са включени и дейности с препоръчителен характер, които не следват пряко от стратегическите насоки на ПОУ, но изпълнението им би могло да допринесе за неговото прилагане.

Задължителна дейност в последната едногодишна програма от всеки петгодишен период е изработване на програма за изпълнение на ПОУ за следващия петгодишен период.