Страници

VІ. Стратегически насоки за опазване, използване и управление

Стратегическите насоки на ПОУ са определени на базата на: световните тенденции и международния опит в тази област; характеристиките на извънредната универсална стойност на ценността; приоритетите, стратегическите цели и специфичните задачи на Плана.

На тази основа са определени девет стратегически насоки, които съответстват на целите и задачите на Плана и могат да бъдат прилагани от отговорните национални и местни власти.

Във връзка с това трябва да се подчертае, че ПОУ, като стратегически документ, не предлага конкретни оперативни решения, които са на нивото на други, оперативни инструменти (предписания за опазване, устройствени планове, консервационен план, общински наредби и др.). В отделни случаи Планът препоръчва някои примерни възможности за конкретни действия, но това не са предложения за решения, които ще станат задължителни след приемане на проекта за ПОУ. Те целят само да пояснят съответните насоки и да улеснят изработването на бъдещите оперативни инструменти.

Към всяка група стратегически насоки са посочени основните програмни дейности, чрез които насоките ще бъдат реализирани в рамките на четири специализирани програми:

Посочените програми предвиждат два вида програмни дейности за прилагане на плана:

  • практически дейности за изпълнение, с посочени конкретни параметри: съдържание, етапност и необходими ресурси, които могат да бъдат определени с допустима точност още в процеса на изготвяне на ПОУ;
  • изработване на програми за бъдещи действия, с което ще се осигури обосновано планиране на тези действия, без рискове за ценността.

Програмите са представени във вид на индикативни таблици и са включени в ЧАСТ VІІ на Плана. В настоящото резюме главните програмни дейности за удобство са изброени при разглеждането на всяка от съответните насоки; съществува възможност за интерактивен достъп в Интернет и до пълните версии на съответните таблици, чрез препратки от настоящия текст.

Към ПОУ са приложени (в ТОМ 3) и серия от конкретни пилотни приложни продукти, които са замислени да повлияят незабавно върху актуалната ситуация. Тези продукти не са част от ПОУ, но са разработени паралелно и в пряка връзка с него, като стъпка към реализацията на предложените стратегически насоки. Нещо повече, още в процеса на работа по ПОУ бяха реално приложени в практиката някои от неговите мерки (например в сферата на управлението, на организацията на подвижната търговия, на популяризирането и др.). Това са реални практически приноси на Плана, наложени от голямата отговорност на публичните власти към съдбата на ценността. Острите проблеми, констатирани от КСН, изискват спешни мерки.