Страници

8. Създаване на карти и регистри на културните ценности

За реализиране на предложените насоки за опазване, използване и управление на ценността е абсолютно необходимо да бъде осигурена актуална специализирана кадастрална и топографска информация за недвижимото културно наследство в защитените територии и в акваторията. За тази цел и в изпълнение на решенията на 35-та сесия на КСН ПОУ програмира създаването на серия от специализирани карти и регистри, както следва:

  • В рамките на Програма 2012 за неотложни действия се предвижда създаване на изходни геодезични данни, необходими за изработването на ПУП-ПРЗ (за археологическите обекти, озеленяването, релефа и уличните фронтове);
  • В работната Програма 2013 с времеви график се предвижда да бъде изработена Специализирана карта и регистър на археологическите ценности, във връзка с провежданите археологически проучвания (планирани и спасителни). През същата година се предвижда изработването и на специализирана геодезична основа с тримерен модел на ценността, който ще послужи и за работата по Генералния консервационен план.
  • В рамките на петгодишната Програма 2013-2017 през 2014 ще стартират две групи дейности, които ще продължат през целия период на действие на ПОУ: изработване на Специализирана карта и регистър на подводната археология (изработване на цифров модел на дъното на акваторията с въздушен батиметричен лазер; измерване на участъци със седиментен сонар и картиране); създаване и поддържане на Интегрирана специализирана карта и регистър на всички недвижими културни ценности в „Старинен град Несебър” и буферната зона, която ще включва всички налични геодезични заснемания и бази-данни за културните ценности – наземни, подземни и подводни.