Страници

VІІ. Прилагане на Плана за опазване и управление

Според Наредбата за плановете за опазване и управление те трябва да бъдат изработвани за прогнозен период от 20 години, който включва петгодишни програми за прилагане и едногодишни работни програми. Наредбата изисква ПОУ да включва дългосрочна програма за прилагане на Плана, програма за прилагане през първия 5-годишен период и работна програма за първата година от този период.

Настоящият ПОУ изпълнява посочените изисквания. Всички предложени програмни дейности са включени в четирите основни програми на Плана: