Страници

4. Популяризиране на ценността

ПОУ предвижда популяризирането на ценността да обхване всички аспекти на извънредната универсална стойност на ценността, като използва най-съвременните форми на комуникация. Предлага се то да бъде ориентирано към следните целеви групи:

  • местното население;
  • посетителите на града (туристи и екскурзианти);
  • потенциални посетители от страната, Европа и света;
  • международни организации, институции, научни общности.

Популяризиране сред местното население

Предлага се съществуващите общински инициативи в тази област да се обединят и да прераснат в дългосрочна програма „Аз опазвам Несебър”, чиято цел ще бъде да се ангажира местното население в процесите на опазване, използване и управление на ценността, да се създадат прозрачни процедури, отворен подход и публичност на процеса на управление на ценността, да се стимулира диалогът между населението и публичните власти. Програмата трябва да предостави на населението достъпна информация за градските ценности, за методите и предписанията за тяхното опазване, както и за различните възможности за участие в процесите на опазване и управление на ценността (програми, проекти и др.). Предвижда се изпълнение на препоръката на КСН за създаване и предоставяне на всеки жител на Наръчник с практически съвети за реда и правилата за опазване и с информация за различни проекти, местни инициативи и др. Създадената вече страница в Интернет за ПОУ (www.pou-nesebar.org) представлява реализирана дейност от Програмата.

Популяризиране сред посетителите на града

ПОУ предвижда цялостно популяризиране на ценността сред екскурзианти и туристи, както и на всички международни туристически изложения, борси и изложби, в които България участва. Програмата за популяризиране ще бъде изцяло координирана с предвидената в ПОУ маркетингова и промоционална стратегия, предвиждаща разнообразни форми за разпространение на знания за ценността (публикации, сувенири, промоционални продукти, уебсайт, мултимедия, тематични филми, съвременни изкуства, изложби и др.).

Популяризиране сред потенциални посетители от страната, Европа и света

ПОУ предлага да бъде разработена програма за цялостно популяризиране на Несебър на всички международни туристически изложения, борси и изложби, в които България участва официално. Програмата трябва да е съобразена с посочените принципи и да се основава на предвидената в ПОУ координирана маркетингова и промоционална стратегия на Световната ценност. Програмата следва да интегрира разнообразните форми за популяризиране на наследството в пряка връзка със съществуващите инициативи на Община Несебър и с намеренията, заложени в Плана за развитие на общината (2007-2013). В случая ПОУ се съобразява и с редица направени на Общественото обсъждане на Плана бележки и препоръки на жители на града.

Популяризиране сред международната общност

Стратегията за управление на ценността, предложена от ПОУ, препоръчва широко международно популяризиране на инициативите на държавата за опазване на ценността. Целта е да се създаде широк международен резонанс на факта, че българската държава приема опазването на „Старинен град Несебър”, като национална кауза и държавен приоритет. Може да се очаква, че подобно активно популяризиране на усилията за опазване на ценността ще стимулира международни помощи в тяхна подкрепа.

Предвижда се също разпространение на специализирани знания за ценността сред различни научни общности (публикуване на резултати от археологически проучвания, регулярно провеждане на симпозиума „Месемврия Понтика” и др.).

Програмни дейности

Предвижда се изложените насоки да бъдат реализирани чрез серия от дейности в специализираните програми за прилагане на ПОУ:

  • Още по време на работата по ПОУ са вече реализирани няколко пилотни приложни продукта в изпълнение на насоките за популяризиране: създадена е група и страница/общност „Аз обичам Несебър/I heart Nessebar” в социалната мрежа Facebook; през 2012 стартира страница в Интернет за запознаване на специалисти и широка публика с ПОУ, във връзка с неговото обществено обсъждане. Като част от пилотните приложни продукти на ПОУ, през лятото на 2012 в църквата „Христос Партократор” в „Старинен град Несебър” е представена с голям успех (над 20 000 посещения) изложбата „Несебър и заливът в стари карти (ІV до ХІХ век)”, като реализиран приложен продукт на ПОУ (пилотен приложен продукт № 5).
  • Предвижда се в рамките на работната Програма 2013 с времеви график да стартира подготовката и изпълнението на дългосрочната програма „Аз опазвам Несебър”. Една от първите реализации на програмата ще бъде създаването и разпространението на Наръчника „Аз опазвам Старинния град Несебър”. В същия период се планира публикуването на издание, посветено на ПОУ, изработване на корпоративната идентичност и на промоционални продукти за ценността, както и провеждане на Международен форум „Опазване на исторически градове – Световно наследство”, препоръчан от КСН.
  • В рамките на дългосрочната Програма 2012-2032 се предвижда публикуване на представително двуезично издание „Старинен град Несебър – Световно наследство”, което ще представя извънредната универсална стойност на ценността, мерките за нейното опазване, използване и управление; както и тематични издания, мултимедийни продукти, специализирана Интернет страница и др.