Страници

6. Развитие на културния туризъм

Предложените в ПОУ насоки са съобразени с добрите световни практики в областта на културния туризъм. Като се имат предвид проблемите в днешното състояние на туризма в ценността, е очевидна необходимостта от неговата бъдеща стратегическа преориентация към приоритетно развитие на съвременен културен туризъм. Именно затова ПОУ възприема препоръката на 34-та и 35-та сесии на КСН за създаването на „интегрирана мултиинституционална туристическа стратегия” и предлага следните насоки за преход от сегашния неконтролиран и силно сезонен туризъм към приоритетно развитие на съвременен устойчив целогодишен културен туризъм, съответстващ на извънредната универсална стойност на ценността и обвързан и с други видове туризъм:

Дефиниране на културно-туристически продукт „Старинен град Несебър – Световно наследство”, чиито основни компоненти са:

  • културните ценности с принос за извънредната универсална стойност на „Старинен град Несебър”, интерпретирани като завършени туристически продукти, достъпни и отворени за широката публика;
  • туристическата инфраструктура, формирана в пълно съответствие с духа на историческия контекст: хотели, къщи за гости и частни квартири в стари възрожденски къщи, които съхраняват и интерпретират традициите и духа на народната архитектура; традиционни заведения за хранене, които предлагат най-добрите образци на местната кухня и винопроизводство; търговия, която предлага продукти на местните занаяти и производства и др. Това е възможност за създаване на уникален туристически продукт, конкурентен на мощната хотелска индустрия в Слънчев бряг, за връщане към нов живот на народната архитектура в „Старинен град Несебър” и за повишаване на икономическата ефективност на туризма.;
  • информационна и транспортна инфраструктура, която осигурява достъпност на ценностите и разпространява знания за тях, с ключовата роля на музея, като медиатор в историческата среда.

Устойчив културен туризъм

ПОУ предвижда пълно съобразяване на туризма с режимите за опазване на ценността и със съвременните стандарти за представяне и интерпретация на културното наследство.

Създаване на мрежа от локални културно-туристически маршрути, свързани с националните и европейските мрежи на културните пътища

Мрежата от тематични културно-туристически маршрути, като съвременна организация на културния туризъм в ценността, е в процес на осъществяване. В ход е работата по възложения от Общината и разработен във връзка с ПОУ пилотен приложен продукт № 3: „Вяра в Несебър“” – мрежа от четири локални културно-туристически маршрута.

ПОУ предлага в бъдеще тези маршрути да бъдат интегрирани в надобщински културно-туристически продукт „Месамбрия – Анхиало – Аполония Понтика”, развит по оста Несебър-Поморие-Созопол и обвързан с културния коридор „Виа Понтика” и Европейската мрежа от поклоннически пътища:

Схема 13: Старинен град Несебър - насоки за развитие на културния туризъм – формиране на локални културно-туристически маршрути и информационна система

Схема 14: Старинният град Несебър в мрежата на европейските, регионалните и националните културни пътища – насоки за развитие

Повишаване на ролята на местното население

ПОУ предлага да бъдат дефинирани насоки и мерки за активизиране на участието на местното население в приоритетното развитие на културния туризъм. Ролята на жителите може да бъде решаваща при адаптирането на техните къщи към изискванията за един уникален туристически продукт, носещ атмосферата на Несебърската възрожденска къща, както и за възраждането на ценностите на нематериалното наследство в „Старинен град Несебър”. Планът разчита на тяхното участие за развитието, интерпретирането и атрактивните демонстрации на дейности, които утвърждават идентичността на ценността, в съчетание със съвременни форми на изкуство. По този начин ще бъдат създадени условия за подобряване на местната икономика, за създаване на специфичен вид поминък, нови работни места и атрактивен целогодишен календар на културния туризъм, както и за преодоляване на днешния проблем с предлаганите банални търговски артикули, критикувани и от самите жители на Несебър. Предвижда се специална местна политика за приоритет на местното население в усвояването на нови работни места във връзка с туризма и дейностите за популяризиране на ценността.

Целогодишен културен туризъм

ПОУ предлага сегашната сезонна асиметрия на туризма в Несебър да бъде преодоляна с помощта на атрактивен целогодишен културен календар. Той би трябвало да включва разнообразни събития, свързани с нематериалното наследство и живата култура и надграждащи сегашните общински инициативи – празници на местните кухня, вина, традиции, ритуали и др., както и прояви на съвременните изкуства, включително на техните авангардни форми. Подчертана е необходимостта от връзка между целогодишния културен туризъм в ценността и извънсезонните дейности в Слънчев бряг (например конгресния туризъм).

Интегриране на културния туризъм с други видове туризъм

По време на неформални срещи и на Общественото обсъждане бе установено, че някои местни жители се опасяват от перспективата културният туризъм да бъде наложен като единствен вид туризъм в Старинния град, т.е. градът да стане привлекателен за туристи с интерес само към културното наследство и към нищо друго. Тези опасения са неоснователни. Преди всичко, международната практика и проведени многобройни анкети показват, че туристите с нагласа към културен туризъм държат не по-малко да се забавляват, да разполагат с добра кухня, да им се предлагат локални пътувания, покупки на сувенири и други удоволствия. Именно тези странични разходи определят истинската икономическа ефективност на културния туризъм (разходите от входни такси в културни ценности са едва 1% от общите разходи на туриста). Освен това, културният туризъм е винаги комбиниран с други видове туризъм в цялостен туристически пакет. За да бъде внесена пълна яснота върху стратегията в тази област, ПОУ ясно препоръчва културният туризъм в ценността да се развива ПРИОРИТЕТНО, като бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: ваканционен, рекреативен, летен, морски, събитиен, екологичен, спортен, поклоннически и др., в рамките на хибридни туристически продукти. Необходимо е Старинният град оптимално да се възползва от близостта си до курортния комплекс Слънчев бряг, до съседните защитени природни територии, балнеологията в Поморие и др.

Иновации в туризма и усъвършенстване на нормативната база

ПОУ предлага широко прилагане на международния опит за туристически иновации в областта на управлението, маркетинга, рекламата, промоцията, участието на живата култура и пр.

Проблемната ситуация на ценността доказва необходимостта и от по-радикални „законодателни мерки” (препоръка на Комитета за Световно наследство), създаващи условия за приоритетно развитие на съвременен културен туризъм. В рамките на тези мерки трябва да бъде осигурена и публична подкрепа за местните жители, които ще се нуждаят от средства, за да адаптират традиционните жилищни сгради в среда за настаняване и да възродят местните традиции, занаяти, производства и др. Във връзка с това е необходимо да се промени нормативната база (по-специално критериите за категоризация на хотели, къщи за гости и частни квартири), за да се поощри постигането на уникален културно-туристически продукт, съхраняващ стойностите на Несебърската възрожденска къща (Препоръката е направена по време на срещи с жители на Несебър).

Реализирането на предложените насоки в областта на туризма ще допринесе за привличането на повече и по-платежоспособни туристи в ценността, а оттам – и за повишаването на икономическата ефективност на туризма, благосъстоянието на местното население и качеството на неговия живот.

Програмни дейности

ПОУ предлага следните програмни дейности в тази област:

  • В рамките на Програма 2012 за неотложни действия се предвижда работа в две посоки: съставяне на правила за проектиране и разполагане на информационни елементи и реализиране на първия етап от третата част на приложен продукт № 3 „Вяра в Несебър” – фрагмент от културно-туристически маршрут.
  • В рамките на Програма 2013-2017 (със старт в Програма 2013 с времеви график) се предвижда да бъде довършена реализацията на споменатия фрагмент от културно-туристически маршрут и той да бъде включен в интегрирания надобщински културен маршрут, обхващащ част от културния коридор „Виа Понтика”. През този период ще бъде възложена и изработена „Интердисциплинарна стратегия с програма за развитие на културния туризъм” в ценността, която ще стартира със следните първоетапни действия: приемане на Наредба за регулиране на екскурзоводската дейност в ценността; изготвяне на целогодишен културен календар; създаване на маркетингов и промоционален план на ценността „Организация на маркетингово управление на дестинацията” (DMO); подготовка на Решение на Общинския съвет за размера на отчисленията от културен туризъм, предназначени за опазване и управление на ценността; изготвяне на план-схема за съдържането на информационната система на културно-туристическия продукт и изпълнение на информационните елементи.
  • В дългосрочната Програма 2012-2032 е предвидено изпълнението на Стратегията за културен туризъм и предвиденото в нея включване на културно-туристическия продукт в мрежата на европейските културни маршрути.