Страници

Схеми

Схема 1 – Старинен град Несебър и прилежащата му територия – актуално състояние към 2011

Схема 2: Старинен град Несебър – Историческа стратификация на ценността и прилежащата и територия

Схема 3: Старинен град Несебър – схема на историческите паметници – номинация 1982 (легитимна граница на ценността при вписването, 1983)

Схема 4: Старинен град Несебър – ценностен анализ на територията: съдържание и параметри на извънредната универсална стойност на ценността

Схема 5: Старинен град Несебър – еволюция на границите на защитените територии до 2011

Схема 6: Старинен град Несебър – оценка на функционалната структура

Схема 7: Старинен град Несебър – действащ застроителен и регулацонен план (1981)

Схема 8: Старинен град Несебър – констатирани нарушения на ЗПКМ/ЗКН в границите на ценността от комисии на НИНКН – типология на нарушенията

Схема 9: Старинен град Несебър – проблемна ситуация в ценността и в нейната буферна зона

Схема 10: Старинен град Несебър – предложение за нови граници на защитените територии

Схема 11: Старинен град Несебър – предложение за териториална структура на режимите за опазване

Схема 12: Старинен град Несебър – стратегия за провеждане на дейности по опазване и възстановяване на автентичността и интегритета на градската тъкан

Схема 13: Старинен град Несебър - насоки за развитие на културния туризъм – формиране на локални културно-туристически маршрути и информационна система

Схема 14: Старинният град Несебър в мрежата на европейските, регионалните и националните културни пътища – насоки за развитие

Схема 15: Старинен град Несебър – насоки за устройствено развитие на ценността и нейната буферна зона