Страници

4. Програма 2012 за неотложни действия

Програмата е съобразена с очакваната продължителност на процедурите по съгласуване и приемане на ПОУ, а така също – и с необходимостта от осъществяване на текущи или спешни дейности, свързани с управлението на процесите в Старинен Несебър. Прилагането й следва да бъде осъществявано независимо от процедурата по приемане на Плана и от датата на влизането му в сила. Това решение е взето по инициатива на НИНКН, в условията на партньорско взаимодействие и съгласие между Министерството на културата и Общинската администрация.

В Програмата за неотложни действия се включват:

  • дейности, задължителни по смисъла на ЗКН; други дейности за изпълнение;
  • инициативи и проекти, съответстващи на предвижданията на ПОУ, чието изпълнение е стартирало или е предвидено от общинската администрация за изпълнение.

Програмата е разработена като индикативна таблица, в съответствие със структурата на съответните стратегически насоки.

В този последен раздел на ПОУ са разработени и аспектите на прилагането на плана, отнасящи се до наблюдението и оценката на изпълнението; определени са изискванията за изработването на последващите едногодишни и петгодишни програми; дефинирани са основанията за евентуални последващи актуализации и/или допълвания на Дългосрочната програма.

ПОУ предлага и серия от специфични индикатори (вж. пълния текст на ПОУ) за оценка на изпълнението на програмите, съобразени със световните добри практики в тази област.