Страници

1. Анализ и оценка на юридическата защита

Актуалната юридическа защита на ценността и охранителна зона (юридически статут и режим – граници и предписания на опазване) заслужава следната позитивна оценка:

  • Сегашният статут на юридическа защита на ценността според ЗКН – „Археологически резерват” – е адекватен на нейната извънредна универсална стойност. В същото време статутът на ценността преди приемането на ЗКН („Архитектурно-градоустройствен резерват”), дава основания да се проведе процедура, с която да й се предостави и статут на „групова архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност „историческо селище с категория „национално значение” (по смисъла на чл. 47, т. 3 и т. 5 и чл. 48, т. 2 от ЗКН). Към месец октомври 2012 тази процедура е в процес на подготовка;
  • Регламентирани са границите на защитената територия на Археологическия резерват, според Постановление на Българското правителство от 1991. Границите обхващат територия, която надвишава тази на ценността, като включва и новите територии за укрепване на северния бряг и провлака.
  • Регламентирани са граници на охранителната зона на Археологическия резерват – на материка и в акваторията, които са приети и за граници на буферната зона на ценността (границите са изпратени в ЦСН към ЮНЕСКО през 2005 и 2007).
  • Приети са предписания за опазване на ценността (от 1981 и 1985).

Установени са и следните проблеми в юридическата защита на ценността:

Схема 5: Старинен град Несебър – еволюция на границите на защитените територии до 2011

  • Различието между границата на ценността, легитимирана с нейното вписване, и границата на Археологическия резерват, според националното законодателство, в определена степен затруднява устройствената политика, управлението на „Старинен град Несебър” и международния мониторинг върху ценността (СХЕМА № 5: Еволюция на границите на защитените територии до 2011);
  • Част от разположената на материка охранителна зона на Резервата – кварталите на изток от сегашната граница на охранителната зона, вече не отговаря на изискванията за буферна зона, посочени в Наръчника (§ 103-107), тъй като кварталите са изцяло застроени;
  • Съществуващите предписания за опазване на ценността са твърде общи, остарели и недостатъчно разбираеми за жителите на Несебър. Липсват предписания за охранителната/буферната зона на ценността, което е в противоречие с изискванията.
  • Липсват регламентирани режими за опазване на единичните културни ценности; има празноти в проучването, идентификацията и защитата на ценности от Новото и от Най-новото време; слабо проучено е нематериалното наследство; не е завършена процедурата по защитата на новоразкрити археологически обети (например Некропола на материка); статутът на някои единични културни ценности е непълен.