Страници

Градски исторически пейзаж

Анализът и оценката на състоянието на градския исторически пейзаж са извършени в резултат от препоръчаните на 34-та сесия на КСН мониторинг и изследване на градската тъкан.

Могат да бъдат посочени следните позитивни страни на актуалното състояние:

 • Общата конфигурация на градския пейзаж не е претърпяла чувствителна трансформация. Положителен факт е укрепването на бреговете, тъй като то е възпрепятствало мащабни свличания на брега с непредвидими последици за ценността.
 • Старинният град Несебър не е загубил своята характеристика на многопластов град – нещо повече, археологическите проучвания след 1983 са разкрили нови ценности, обогатяващи историческата стратификация;
 • В градската тъкан липсват остри и необратими конфликти, причинени от свръх-мащабни, многоетажни или решително неадекватни като архитектура обеми.
 • Приемствеността в характера на традиционните улични направления и публични пространства е почти напълно съхранена; проведени са някои мерки за подобряване на достъпността на средата.
 • Връзките на града с природната среда са подобрени с изграждането на панорамната крайбрежна алея; съхранени са традиционните озеленени площи и растителност;
 • Характеристиката на основните градски силуети е общо взето запазена, без драматични деформации в мащаба и линията на застрояване;
 • Съхранени са някои традиционни градски функции; липсват принципно неадекватни дейности, които са в остро и необратимо противоречие с функционалната характеристика на ценността. Общината осъществява инициативи за поощряване на местните занаяти, празници и традиции.

Заедно с това се наблюдават следните негативни процеси на нарушаване на градския пейзаж, които застрашават извънредната универсална стойност на ценността:

 • Брегоукрепителните съоръжения, наред с позитивния ефект от тях, са довели и до урбанизиране на бреговете ( надстрояване, навлизане в морето със съоръжения, масирано паркиране по северния бряг и др.), което отнема от пейзажната автентичност на брега и нарушава традиционните връзки на града с морето.
 • В резултат от посочените нехармонични изменения в обектите на народната архитектура се наблюдават сериозни нарушения на градската тъкан с повишаване на плътността и етажността, поява на ново неподходящо строителство, нарушаване на средата около ключови културни ценности.
 • Повишената етажност на застрояването нарушава някои градски силуети, компрометира композиционната роля на църквите „Св. Йоан Алитургетос” и „Успение Богородично” и някъде създава зрителни бариери от вътрешността на града към морето;
 • През туристическия сезон публичните пространства се нарушават, поради насищането им с търговски обекти, реклами, чадъри и др., които скриват архитектурата на Старинния град. Функционалното структуриране на града и развитието на туризма не държат сметка за нематериалното наследство. Концентрацията на обслужващи и транспортни функции в приемната зона създава дискомфорт пред основния подход към ценността – Портата.
 • Периферните западни квартали на буферната зона на материка са вече изцяло застроени, в противоречие с изискванията за буферна зона на ценността, според Наръчника.
 • В ценността съществуват новоизградени обекти, които макар и законни, не съответстват на извънредната универсална стойност на ценността.