Страници

5. Видове собственост

По данни от имотния регистър, собствеността върху недвижимите имоти в територията се разпределя по видове, както следва:

  • държавна – 4,9% (от които изключително държавна – 37,5%; държавна публична – 12,5%; държавна частна – 50%);
  • общинска – 22,5 % (от които общинска публична – 66,7 %; общинска частна – 33,3 %);
  • частна – 66,4% (от които на физически лица – 97,8 %; на юридически лица – 1,5 %; на религиозни организации – 0,7 %);
  • смесена – 6,2 %.

Собствеността върху средновековните църкви и прилежащите им поземлени имоти, както и върху поземлени имоти с археологически структури е преобладаващо общинска публична, а тази върху обектите на народна архитектура – предимно частна (с изключение на Етнографския музей –общинска публична собственост).