Страници

ІІ. Общо описание

Съгласно Наредбата, ПОУ предоставя общи данни за ценността към базисната година 2011:

  • местоположение;
  • исторически и научен преглед на нейното досегашно развитие;
  • природна и антропогенна характеристики.

В духа на Препоръките на ЮНЕСКО, градското културно наследство се разглежда като резултат от определена историческа еволюция и във връзка с неговия по-широк контекст:

  • природна и антропогенна характеристика;
  • инфраструктура;
  • социално-икономически условия;
  • и географска среда.