Страници

Структурен анализ на територията

Извършеният по-горе анализ на съдържанието и параметрите на извънредната универсална стойност може да бъде основа за структурен анализ на общата територия на ценността и нейния непосредствен контекст. Такъв анализ би дал още по-ясна представа за интегралните стойности на градския исторически пейзаж, за разположението им в територията и за тяхното отношение към извънредната универсална стойност.

ПОУ извършва първия у нас подобен анализ на територията на „Старинен град Несебър” и нейния непосредствен териториален контекст. Анализирани са комплексно всички разгледани характеристики на извънредната универсална стойност на ценността: единичните недвижими културни ценности и степента на тяхната концентрация върху територията, комплексните стойности на градския исторически пейзаж и териториалната локализация на неговите материални и нематериални, културни и природни стойности.

Извършеният анализ на съдържанието и параметрите на извънредната универсална стойност на ценността показва, че към 1983 значимостта на разглежданата територия не е била абсолютно еднородна. Съществуват зони и обекти, при които извънредната универсална стойност е най-силно проявена, следователно те имат водещ принос за значимостта на ценността. Налице са също зони и обекти, които са с относително по-ниска културна стойност – те допълват общата значимост на територията, но имат относително вторичен принос за извънредната универсална стойност. Освен това зони, разположени извън границата на ценността, които не са били обект на оценка към 1983, притежават реален потенциал да допълват, подкрепят и защитават значимостта на ценността.

Посочената ценностна йерархия на елементите на територията според тяхната значимост предполага диференциран подход към опазването, използването и управлението на ценността и нейния ареал.

Резултатите от извършения ценностен анализ на територията са представени на СХЕМА № 4: Ценностен анализ на територията: съдържание и параметри на извънредната универсална стойност на ценността. Анализът показва, че „Старинен град Несебър” представлява интегрална ценност – градски исторически пейзаж с изявена извънредна универсална стойност. В същото време той представлява жив исторически град, с активни жизнени функции. Това прави неговото опазване, използване и управление извънредно сложна задача. Ето защо е полезно да бъде взет под внимание най-съвременният европейски и световен опит в тази област, който може да бъде приложен в случая със „Старинен град Несебър”.

Схема 4: Старинен град Несебър – ценностен анализ на територията: съдържание и параметри на извънредната универсална стойност на ценността