Страници

1. Дългосрочна Програма 2012-2032

Програмата е структурирана в съответствие с възприетия принцип за пряка обвързаност между стратегическите насоки на ПОУ и произтичащите от тях програмни дейности. Разработена е във вид на индикативна таблица със следните реквизити:

  • дейност: вид, наименование (или кратко съдържателно описание); поотделно са описани проекти, обхванати в една програма, но различни по вид и/или с различен период на изпълнение в рамките на 20-годишния срок;
  • периодизация на изпълнението, в т.ч. начало и продължителност (по години);
  • институция, отговорна за инициирането/изпълнението; основни партньори;
  • бележки и пояснения, отнасящи се до изпълнението.

Тези реквизити осигуряват цялостно обхващане и структуриране на дейностите, с оглед тяхното съдържание и периодизацията на изпълнението. По този начин е формирана стратегическата основа, на която стъпват средносрочното и краткосрочното планиране на прилагането на ПОУ.