Страници

3. Едногодишна работна Програма 2013

Едногодишната работна програма е предвидена за прилагане в периода: януари – декември, 2013. Програмата е разработена като индикативна таблица, чиято структура е идентична с тази на Петгодишната програма, включително със запазена номерацията на дейностите. Посочени са отговорните институции, необходимите финансови средства и източниците на финансиране.

В програмата са отразени и препоръки от Общественото обсъждане на ПОУ за повишаване на участието на държавата чрез осигуряване на изпреварващо и неотложно финансиране, което да гарантира изпълнението на плана (особено по отношение на неотложните консервационни дейности и усъвършенстването на някои инструменти за управление – юридическа защита, устройствена дейност и др.).

В приложения времеви график е посочен срокът за изпълнението на всяка дейност (начало и продължителност по месеци), който е съобразен с мястото на дейността сред установените приоритети и/или в определена технологична последователност. Графикът е разработен в линейна форма, с цел удобство на проследяването при мониторинга.